website Sponsors

 

 

U bent hier: Home SHV › Veilig en vertouwd sporten bij SHV Woerden › Beleid veilig sporten

Beleid veilig sporten

Beleid t.a.v. veilig sportklimaat – gewenst gedrag – vertrouwenscontactpersoon

Schaatshardrijvereniging Woerden (SHV Woerden) bestaat dankzij de inzet van sporters en van vrijwilligers. Daarbij vinden we het als bestuur belangrijk dat we met elkaar ervaren dat er sprake is van een veilige sportomgeving voor iedereen. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich prettig voelt. Hoe we met elkaar omgaan, hebben we vastgelegd in ons beleid, in omgangs- en gedragsregels. Daar horen afspraken bij om ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, pestgedrag of discriminatie te voorkomen.
Daarnaast willen we als bestuur voorbereid zijn om professioneel en adequaat om te gaan met de gevolgen als ongewenst gedrag toch aan de orde is. In dat geval is de
Vertrouwenscontact Persoon (VCP) het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder
ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt, kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand
het heeft bedoeld, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of
zij van een ander als ongewenst ervaren.

Preventief beleid

Het beleid van SHV WOERDEN is erop gericht een goed en veilig sportklimaat te waarborgen waarbij alle leden met plezier kunnen sporten. Ongewenst gedrag kan de sfeer tijdens het sporten behoorlijk verstoren en kan zelfs leiden tot het stoppen met je hobby. SHV WOERDEN vindt ongewenst gedrag onaanvaardbaar en voert daarom een actief beleid om dit tegen te gaan.
Elke vorm van discriminerend en/of seksueel gedrag in zowel verbale als fysieke zin, dat als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren door de ontvanger, is ongewenst. Daarom wil het bestuur zich inspannen om (seksuele) intimidatie en misbruik binnen de vereniging te
voorkomen.
Het Bestuur wil binnen SHV WOERDEN (seksuele) intimidatie bespreekbaar maken, alle betrokkenen binnen de vereniging goed informeren over het beleid ten aanzien van dit onderwerp, de risico’s op (seksuele) intimidatie zo klein mogelijk maken en eventuele incidenten op een adequate wijze afhandelen.
Het preventief beleid omvat de volgende onderdelen:

 1. Het opstellen van Omgangsregels voor bestuur, leden en vrijwilligers.
 2. Het opstellen van een Gedragscode voor begeleiders in de sport.
 3. Het opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid voor begeleiders.
 4. Het benoemen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
  5. Het verzorgen van goede communicatie over al deze zaken.

1. Omgangsregels

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, begeleiders en andere vrijwilligers van de vereniging. Het gaat dan over hele
vanzelfsprekende zaken. Bestuursleden en begeleiders vervullen hierin een voorbeeldfunctie.
Iedereen die activiteiten van de vereniging bezoekt, onderschrijft de doelstellingen van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die zijn beschreven. Wie dit doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier waarop wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich op onze vereniging prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als wij elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen aan alle leden, begeleiders, kinderen van leden, hun ouders of andere bezoekers, dat zij de gedragsregels naleven.

Niet alle zaken waarmee wij anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

2. Gedragscode

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De gedragscode geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporters. De
gedragscode vormt, aangevuld met de omgangsregels, een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.
De regels geven aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt en alles nalaat wat de integriteit schade kan berokkenen. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters “professioneel” benaderen.
Een trainer, coach of begeleider:

 • •   Zorgt voor een veilige omgeving.
  •   Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
  •   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van en ervaring en functies.
  •   Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn
  positie niet.
  •   Respecteert het privéleven van de sporter, tast niemand in zijn waarde aan.
  •   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedrag en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  •   Neemt geen buitenproportionele gunsten, geschenken, diensten of vergoeding aan.
  •   Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoeding aan.
  •   Ziet toe op naleving van regels en normen, is open en alert op waarschuwingssignalen.
  •   Is voorzichtig.
  • Drinkt tijdens het begeleiden van jeugdleden geen alcohol en rookt niet, en maakt een afspraak met jeugdleden dat er geen alcohol wordt gedronken of gerookt. Voor schaatskampen gelden specifieke regels.

3. Aanstellingsbeleid van begeleiders

Om te weten welke mensen actief zijn binnen SHV WOERDEN, hanteren we een procedure voor de aanstelling van trainers/coaches/begeleiders/kaderleden.
Kennismakingsgesprek
Bestuursleden en/of commissieleden voeren een kennismakingsgesprek met kandidaat-begeleiders.
Daarin dient ten minste aan de orde te komen de motivatie van de begeleider om met minderjarigen te willen werken, de werkervaring en referenties bij vorige
organisaties, alsmede het beleid van SHV WOERDEN over Veilig Sportklimaat.
Na het gesprek en goedkeuring door de begeleider worden, indien mogelijk, referenties gecheckt bij verenigingen waar de begeleider in het verleden actief is geweest.

Tekenen gedragscode

Als het kennismakingsgesprek positief verloopt en het bestuur of commissie eventueel
opgevraagde referenties als positief beoordeelt, wordt de begeleider gevraagd de gedragscode te ondertekenen. De secretaris van het bestuur beheert de
ondertekende gedragscode.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de
functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor begeleider van een jeugdteam.
Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen, betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden vaneen nieuwe begeleider. In toenemende mate wordt door werkgevers en vrijwilligersorganisaties een VOG als voorwaarde gesteld om actief te mogen zijn binnen debetreffende organisatie.
Het bestuur realiseert zich dat het instellen van een beleid waarvan een VOG onderdeel uitmaakt, omvangrijk is en ingrijpend, maar wil daarmee aangeven dat zij het onderwerp
(seksuele) intimidatie serieus neemt.
Met ingang van seizoen 2018-2019 geldt dat de VOG wordt aangevraagd als een persoon (van 16 jaar of ouder) begeleiding geeft aan minderjarige leden van SHV WOERDEN of voldoet aan minimaal één van de hieronder genoemde criteria:

 • •   Een persoon van buiten de vereniging.
  •   Een persoon die langdurig een functie gaat vervullen.
  •   Een persoon die betaald wordt door de vereniging.
  •   Een persoon die geen ouder is van een lid.

De VOG wordt elke vier jaar aangevraagd.
Indien een persoon geen VOG krijgt of weigert een VOG aan te vragen, kan deze persoon geen (vrijwilligers)werkzaamheden voor SHV WOERDEN verrichten.
Aan het aanvragen van een VOG zijn voor begeleiders/vrijwilligers geen kosten verbonden.

4. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Als je te maken krijgt met onaangenaam en ongewenst gedrag, zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie, is het belangrijk dat je er met mensen over
praat. SHV WOERDEN heeft daarvoor een vertrouwenscontactpersoon. Bij deze vertrouwenscontact persoon kun je jouw verhaal kwijt. Voor de duidelijkheid: de melding blijft vertrouwelijk zolang jij dat wilt.
Deze VCP is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of wanneer iemand over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP zorgt voor opvang, ondersteuning en begeleiding en met hem/haar kun je mogelijkheden bespreken om de situatie op te lossen. De VCP kan doorverwijzen naar hulpverleners, politie en/of vertrouwenspersoon van NOC*NSF.
De VCP heeft geen zitting in het bestuur of commissies, maar is uit hoofde van haar/zijn beroep bekend met thema’s die aan de orde kunnen komen en kan vanuit die deskundigheid prima de rol als VCP vervullen.
De taken en verantwoordelijkheden van de VCP vind je hier.

5. Communicatie

Om te borgen dat het beleid omtrent (seksuele) intimidatie serieus onder de aandacht van de vereniging wordt gebracht en wordt geconcretiseerd, zullen een aantal stappen worden
gevolgd:

 • •   De begeleiders informeren over dit beleid, de daarin genoemde gedragsregels en wat van hen wordt verwacht.
  •   Leden (bestaand en nieuw) worden geïnformeerd over het beleid.
  •   De website zodanig inrichten dat daarop verschillende onderdelen van het beleid op een toegankelijke en uitnodigende wijze worden gepresenteerd.
  •   Zonodig organiseren van een bijeenkomst om adequate voorlichting te geven over ons beleid en de risico's van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie binnen SHV WOERDEN.
  •   De vertrouwenscontactpersoon wordt met contactgegevens op de website gepresenteerd.
  •   Het bestuur doet jaarlijks verslag tijdens de algemene ledenvergadering van activiteiten en/of gebeurtenissen.

Woerden, oktober 2018
Vastgesteld tijdens bestuursvergadering

Terug                            Deze tekst als pdf                               Volgende


Ogenblik a.u.b. ...